Đấu thầu công khai (Open Bidding) là gì?

Đấu thầu công khai (Open Bidding)

Đấu thầu công khai - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Open Bidding.

Đấu thầu công khai là một nguyên tắc trong hoạt động đấu thầu, trong đó các thông tin về hoạt động đấu thầu (ví dụ: tổ chức nào thực hiện đấu thầu, nhà thầu nào vi phạm, xử lí các vấn đề trong đấu thầu...) phải được thông báo rộng rãi và đầy đủ trên các phương tiện thông tin phù hợp để các tổ chức và cá nhân có liên quan trực tiếp được tiếp cận một cách kịp thời.

Nội dung nguyên tắc đấu thầu công khai

Để đảm bảo nguyên tắc này, việc xác định phạm vi, phương tiện và thời điểm truyền thông có vai trò quan trọng đối với các bên có liên quan. Ví dụ: truyền thanh, truyền hình được coi là một trong những phương tiện truyền thông đại chúng, tuy nhiên các phương tiện này ít khi được sử dụng trong đấu thầu vì tính chất "quá rộng rãi" của nó.

Việc chắt lọc và lưu giữ thông tin về đấu thầu qua truyền thanh, truyền hình là không thuận lợi. Phương tiện này có thể sử dụng để hỗ trợ thêm cho các phương tiện truyền thông khác như báo đọc và mạng Internet.

Đấu thầu công khai không nên được hiểu và được thực hiện một cách máy móc. Trong trường hợp cụ thể, thông tin về hoạt động đấu thầu thậm chí có một nhà thầu được biết do tính chất bảo mật.

Ngoài ra, một số thông tin trong đấu thầu cần đảm bảo tính bí mật như nội dung của hồ sơ dự thầu, kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu hoặc nội dung chi tiết của hợp đồng...Những thông tin này do bên mời thầu lưu giữ, không cung cấp cho các nhà thầu cũng như các tổ chức hoặc cá nhân không có trách nhiệm.

Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cần được giữ bí mật cho đến khi người có thẩm quyền đưa ra các quyết định cuối cùng về việc lựa chọn nhà thầu. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, các thông tin liên quan đến đấu thầu cũng luôn được giữ bí mật tuyệt đối.

Nguồn: vietnambiz
(Theo Giáo trình Đấu thầu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)