Khảo sát về Tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam

Submitted by admin on T4, 08/19/2020 - 11:37

Báo cáo này là bản đầu tiên dành cho tất cả các bên liên quan đã tham gia thảo luận về Tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam (được khởi xướng vào đầu tháng 3 năm 2012). Vào thời điểm đó, 32 đại diện của các tổ chức có liên quan trong lĩnh vực CNTT trong giáo dục (đến từ hơn 20 tổ chức nhà nước và tư nhân cũng như các đối tác phát triển) đã nhóm họp tại Hà Nội để thảo luận về chủ đề Tích hợp CNTT trong giáo dục tại Việt Nam. Cuộc họp này do tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng (VVOB) phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES), Hội đồng Anh (BC) tại Việt Nam và UNESCO tổ chức. Mục tiêu của cuộc họp là để tăng cường đối thoại về CNTT trong giáo dục và tạo điều kiện cho các bên liên quan tìm kiếm các cơ hội hợp tác. Đã lập được danh sách các đại biểu tham dự họp và danh sách này đã đại diện cho mạng lưới rộng lớn của các bên liên quan trong lĩnh vực này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại và hợp tác, VVOB giới thiệu một khung toàn diện bao gồm 10 lĩnh vực tích hợp CNTT trong giáo dục đã được xác định trong Cuộc họp các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO, 2010).

Category
Loại văn bản
Báo cáo
Lĩnh vực
Giáo dục - Đào tạo
Cấp ban hành
Bộ Khoa học và Công nghệ